1
ONLINE ŽÁDOST
První krok je již plný
2
SCHVÁLENÍ
3
PENÍZE IHNED
Vyplňte pole v druhém kroku

Půjčka pro OSVČ
ve třech krocích.

Pujčím si
7000
Vrátím během
30
Cena půjčky 1580
Vrátit do 18.03.2020
Půjčka 7000
RPSN 1089.6%
Prodloužení
termínu
na 10 dní - 1400.00
na 20 dni - 1700.00
na 30 dni - 2000.00
Pujčím si
Poprvé můžete zažádat o půjčku 7000 Kč
Vrátím během
Cena půjčky 250.00
Vrátit do 20.12.2013
Půjčka 1500
RPSN 304.17%
RPSN: roční procentní sazba nákladů na úvěr
1750.00
Prodloužení
termínu
na 10 dní - 150.00
na 20 dni - 300.00
na 30 dni - 500.00

Registrace Jsem už registrovaný

Vyplňte přesně všechny požadované údaje
Obchodní název (jméno a příjmení):
IČ:
Pokud nemáte přidělené IČ, zadejte NE.
Rodné číslo:
Email:
(pro zaslání dočasného hesla)
Telefon:
(pro zaslání potvrzovacího kódu k půjčce)
 
Pozorně si přečtěte podmínky Smlouvy o úvěru

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Úvěrující se na základě této Smlouvy zavazuje poskytnout Úvěrovanému úvěr ve výši a za podmínek uvedených v této smlouvě, to vše v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění.

Úvěrovaný prohlašuje, že při uzavírání této Smlouvy vystupuje jako podnikatel. 


II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Úvěrující se zavazuje poskytnout Úvěrovanému úvěr (dále v textu jen "Úvěr") ve výši uvedené v Parametrech úvěru. Úvěrovaný se zavazuje poskytnuté finanční prostředky z Úvěru vrátit Úvěrujícímu spolu s příslušenstvím ve lhůtě uvedené v Parametrech úvěru. 

III. ÚROKY A CENY

Úvěrovaný se zavazuje splatit Úvěrujícímu Úvěr s poplatkem za poskytnutí Úvěru a poplatkem za přijetí, posouzení a vyhodnocení žádosti o Úvěr.

Výše poplatku za poskytnutí Úvěru a poplatku za přijetí, posouzení a vyhodnocení žádosti o Úvěr je uvedena v Sazebníku a Parametrech úvěru.

IV. ČERPÁNÍ ÚVĚRU

Právo Úvěrovaného čerpat Úvěr je jeho ryze osobním právem, které nepodléhá převodu ani přechodu ve prospěch třetích osob. Uvedené právo zaniká smrtí Úvěrovaného. Úvěrovaný je oprávněn realizovat své právo podpisem této Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že Úvěrující je povinen odeslat finanční částku z Úvěru na bankovní účet Úvěrovaného uvedený v záhlaví této Smlouvy. Úvěrující poskytne Úvěrovanému Úvěr do 3 dnů od uzavření této úvěrové smlouvy. K uzavření smlouvy dochází v okamžiku připojení jedinečného elektronicky vygenerovaného SMS kódu, který Úvěrující zaslal Úvěrovanému na verifikovaný mobilní telefon Úvěrovaného. SMS kód připojený na smlouvu o úvěru nahrazuje fyzický podpis Úvěrovaného. Autorizační SMS kód je Úvěrovanému přidělen na základě žádosti o úvěr na jeho verifikovaný mobilní telefon, u opakovaných žádostí nahrazuje fyzický podpis. Úvěrující je povinen zaslat smluvní dokumentaci Úvěrovanému na verifikovaný email, a to ve formátu .PDF, na kterém je systémem vygenerován automaticky čas připojení SMS kódu na smluvní dokumentaci ze strany Úvěrovaného a samotný SMS kód. Smluvní dokumentace se ukládá do klientského profilu. Mezi smluvními stranami se má takto podepsaná smlouva za smlouvu postavenou na roveň písemné smlouvě. Úvěrovaný je povinen zaslat jím podepsanou smlouvu o úvěru zpět Úvěrujícímu, a to s ověřeným podpisem, to vše nejpozději do Doby splatnosti úvěru. V případě, že se Úvěrovaný ocitne se splněním povinnosti dle předchozí věty a v uvedené lhůtě nezašle Úvěrujícímu tuto smlouvu s úředně ověřeným podpisem, je povinen zaplatit Úvěrujícímu smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč, která je splatná do 5-ti dnů od výzvy. 


V. SPLATNOST A ZPŮSOB SPLÁCENÍ

1. Úvěrovaný se zavazuje splatit Úvěr spolu s příslušenstvím do Doby splatnosti úvěru ode dne odeslání finančních prostředků z Úvěru na účet Úvěrovaného.

2. Úvěrovaný se zavazuje hradit veškeré platby na Úvěr ve prospěch bankovního účtu Úvěrujícího a platby označit variabilním symbolem uvedeným v Parametrech úvěru. Pokud tak neučiní, jeho platba se nepovažuje za řádně splněnou do okamžiku, kdy Úvěrovaný takovou skutečnost prokáže a platbu identifikuje.

3. Úvěrovaný tímto prohlašuje, že byl Úvěrujícím seznámen o jeho právu splatit předčasně zčásti či zcela Úvěr bez jakékoliv sankce a nákladů, vyjma povinnosti uhradit Úvěrujícímu účelně vynaložené náklady za sjednání Úvěru a náklady spojené s předčasným splacením, smluvní úrok za dobu od čerpání úvěru do řádného splacení.

4. Smluvní strany se dohodly, že Úvěrující je oprávněn započíst pravidelné i mimořádné splátky Úvěru k úhradě nejdříve splatného peněžitého závazku Úvěrovaného ze Smlouvy o úvěru, se kterým je Úvěrovaný v prodlení, a to postupně nejprve k úhradě nákladů spojených s případným vymáháním pohledávky, smluvních pokut, úroků z prodlení a příslušenstvím pohledávky. 

5. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv platba došlá na účet Úvěrujícího s variabilním symbolem Úvěrovaného, byť byla odeslána třetí osobou, platí za platbu od Úvěrovaného. Úvěrovaný takovou skutečnost již později není oprávněn rozporovat.


VI. INFORMACE A PRAVIDLA KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN

1. Úvěrovaný se zavazuje sdělit Úvěrujícímu bezodkladně, nejpozději však do 5-ti pracovních dnů, informace o změně v následujících skutečnostech: 

a. změna osobních údajů, zejména změna sídla či místa podnikání a telefonu či e-mailové adresy,

b. změna v předpokladech úvěruschopnosti a bonity Úvěrovaného,

c. změna v postavení Úvěrovaného coby osoby politicky exponované,

d. změna týkající se svéprávnosti Úvěrovaného,

e. zahájení jakéhokoliv soudního řízení s osobou Úvěrovaného, zejména pak zahájení insolvenčního řízení, exekučního řízení nebo řízení o výkon rozhodnutí, řízení o určení odporovatelnosti zkracujícího právního jednání, trestní řízení,

f. ztráta, zcizení či zneužití osobních dokladů Úvěrovaného,

g. zcizení či ztráta přístupových kódů a údajů k prostředkům komunikace s Úvěrujícím.


VII. ZPŮSOB PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ SMLUVNÍCH STRAN

Smluvní strany se dohodly vzájemně komunikovat prostředky komunikace na dálku. Prostředky komunikace na dálku se pro účely této smlouvy považují e-mail, poštovní zásilka zajišťovaná provozovatelem poštovních a kurýrních služeb, telefonem či prostřednictvím klientské zóny s jedinečným kódem vygenerovaným Poskytovatelem elektronické autorizace. Klientskou zónou je prostor vymezený na internetu, k němuž je zřízen přístup výlučně Úvěrovanému na základě jedinečného přístupového kódu. Výše uvedenou klientskou zónu je oprávněn užívat pouze Úvěrovaný. Klientská zóna je přístupna Úvěrovanému z webových stránek Úvěrujícího. Mezi smluvními stranami se má za to, že umístěním jakéhokoliv právního jednání v klientské zóně se má dotčené právní jednání za doručené do sféry dispozice smluvní strany, které je právní jednání adresováno. Právní jednání nabývá účinnosti druhým dnem od okamžiku umístění v klientské zóně Úvěrovaného. Umístěním právních jednání, veškerých informací a komunikace mezi Úvěrovaným a Úvěrujícím v klientské zóně se má za to, že tyto byly řádně druhou smluvní stranou prostudovány za předpokladu, že dotčená smluvní strana vstoupila do klientské zóny po umístění právního jednání či komunikaci do klientské zóny.


VIII. NÁSLEDKY PORUŠENÍ SMLOUVY A SANKCE

1. Ocitne-li se Úvěrovaný v prodlení s úhradou dlužné splátky Úvěru, má Úvěrující vůči Úvěrovanému nárok:

a. na smluvní úrok z prodlení ve výši 0,5 % denně z dlužné částky až do zaplacení. Prodlení Úvěrovaného nevylučuje trvání nároku na smluvní úrok z dlužné jistiny z Úvěru sjednaný dle této Smlouvy. Uvedené znamená, že nárok Úvěrujícího na smluvní úrok trvá i poté, kdy dojde k prodlení na straně Úvěrovaného a ke vzniku nároku na smluvní úrok z prodlení, a

b. na náhradu účelně vynaložených nákladů, které Úvěrujícímu vznikly v důsledku prodlení Úvěrovaného s úhradou dlužné částky z Úvěru, účelně vynaložené náklady jsou specifikovány v Sazebníku, který tvoří nedílnou součást této smlouvy,

c. na zaplacení smluvní pokuty ve výši 50 % z celkové dlužné částky v případě marného uplynutí 15-tého kalendařního dne od počástku prodlení.

2. Úvěrovanému se zakazuje převzít po uzavření této smlouvy další závazky, v důsledku kterých by byl předlužený a ztratil by schopnost splácet závazky z této Smlouvy. Poruší-li Úvěrovaný tento zákaz, je povinen zaplatit Úvěrujícímu smluvní pokutu ve výši dle Sazebníku do 3 dnů od výzvy.

3. Úvěrovaný je povinen neprodleně, nejpozději do 3 dnů od nastalé skutečnosti níže uvedené, písemně informovat Úvěrujícího, že vůči Úvěrovanému bylo zahájeno insolvenční řízení na jeho majetek, resp. exekuční řízení či řízení o výkonu rozhodnutí, rovněž tak v případě, že byla vůči Úvěrovanému coby žalovanému podána žaloba o zaplacení pohledávky či odpůrčí žaloba. V případě, že Úvěrovaný neinformuje Úvěrujícího o skutečnostech dle předchozí věty v uvedené lhůtě 3 dnů písemně, je povinen zaplatit Úvěrujícímu smluvní pokutu ve výši dle Sazebníku do 3 dnů od výzvy. 

4. Pro případ, že Úvěrovaný nevrátí Úvěrujícímu poskytnutý úvěr včetně Poplatku za poskytnutí úvěru řádně a včas, vyhrazuje si Úvěrující právo postoupit celkovou pohledávku z této Smlouvy vůči Úvěrovanému inkasní kanceláři Corefin s.r.o., IČ: 27574661, případně jiné společnosti dle výběru Úvěrujícího, s čímž Úvěrovaný souhlasí, když pro tento případ Úvěrovaný souhlasí s úhradou veškerých nezbytných nákladů na vymáhání úvěru, Poplatku za poskytnutí úvěru a ostatních pohledávek vzniklých z této Smlouvy, včetně úhrady nákladů spojených s angažováním vymáhací kanceláře Corefin s.r.o. v souhrnné výši 7.845,00 Kč. vč. DPH za mimosoudní vymáhání pohledávky.

5. Úvěrující má právo na náhradu újmy a škody bez ohledu na zaplacení smluvních pokut dle této smlouvy, tj. Úvěrující je oprávněn se domáhat vedle smluvní pokuty plné náhrady újmy a vzniklé škody.

6. Smluvní strany si ujednaly trvání tohoto čl. VIII. a nároků na základě tohoto ustanovení vzniklých bez ohledu na zánik závazkového vztahu z této Smlouvy


IX. ZÁNIK SMLOUVY

V případě podstatného porušení této smlouvy ze strany Úvěrovaného vzniká Úvěrujícímu právo s okamžitou účinností odstoupit od této Smlouvy. Podstatným porušením Smlouvy jsou případy uvedené v odst. 2. a 3. článku VIII. této Smlouvy a dále v případech, kdy:

a. vůči Úvěrovanému bylo zahájeno exekuční, resp. insolvenční řízení nebo jiné soudní řízení, v jehož důsledku se Úvěrovaný ocitne ve finanční tísni.

b. Úvěrovaný poskytl nepravdivé informace, podle kterých Úvěrující prověřil úvěruschopnost Úvěrovaného, nebo tyto informace zkreslil nebo zamlčel (je nerozhodné, zda úmyslně či nedbalostně). Úvěrovaný si je vědom a byl poučen Úvěrujícím o následcích spojených s výše uvedeným porušením smlouvy, které má za následek naplnění skutkové podstaty trestného činu úvěrového podvodu podle ust. § 211 zák.č. 40/2009 Sb. trestní zákoník v platném a účinném znění.


X. SOUHLAS S UCHOVÁNÍM, A ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Úvěrovaný udělil Úvěrujícímu před podpisem Smlouvy souhlas se zpracováním, s nakládáním a uchováním jeho osobních údajů v rozsahu uvedeném v souhlasu, který se tímto stává nedílnou součástí Smlouvy a je účinný po dobu uvedenou v souhlasu.

2. Úvěrovaný zmocňuje Úvěrujícího k přístupu do veřejných registrů, zejména pak dal Úvěrujícímu souhlas s nakládáním s jeho osobními údaji za účelem posuzování úvěruschopnosti, bonity a důvěryhodnosti, za účelem posuzování rizik prostřednictvím vyhledávání údajů na internetových stránkách www.nebankovni-registr.cz, jehož provozovatelem je Nebankovni-registr.cz, s.r.o. , IČO: 01911945, sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00, Praha 1, dále za účelem vzájemného informování uživatelů bankovního registru klientských informací (dále jen „BRKI“) a nebankovního registru klientských informací (dále „NRKI“) ve vztahu k úvěruschopnosti, důvěryhodnosti, solventnosti a platební morálce Úvěrovaného, jejichž provozovatelem je CRIF - Czech Credit Bureau, a.s., IČ: 26212242, sídlem Na Vítězné pláni 1719/4, Nusle, 140 00 Praha 4.


XI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ A SALVATORSKÁ KLAUZULE

1. Smluvní strany se dohodly, že Úvěrující je oprávněn postoupit pohledávku z této Smlouvy za Úvěrovaným nebo smlouvu jako takovou ve prospěch třetí osoby bez souhlasu Úvěrovaného. 

2. Úvěrovaný prohlašuje, že mu byla dána možnost navrhnout změny stávající smluvní dokumentace, ale nevyužil ji. 

3. Pokud je některé z ustanovení této smlouvy neplatné nebo se neplatným stane, je neúčinným či nevymahatelným, nemá tato skutečnost vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se smluvní strany zavazují uzavřít do 10-ti pracovních dnů od výzvy druhé ze smluvních stran této Smlouvy dodatek k této Smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je takto vadné. 

4. Úvěrovaný prohlašuje, že je srozuměn a souhlasí s tím, že Úvěrující je oprávněn okamžikem 40. dne od okamžiku prodlení s úhradou jakékoli jeho splátky předat k mimosoudnímu řešení pohledávku ve prospěch třetí osoby. Tento úkon je zpoplatněn dle Sazebníku a této Smlouvy. 


XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnou formou. Pro účely této Smlouvy se za písemnou formu považuje i e-mailová či jiná elektronická zpráva umožňující zachycení obsahu právního jednání a identifikaci jednajících stran. Pro účely této Smlouvy splňuje písemnou formu i právní jednání učiněné prostřednictvím klientské zóny.

2.Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato Smlouva byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně a z jejich pravé a svobodné vůle. 


Úvěrující: __________________ AN EURO Group s.r.o.Úvěrovaný:


Já, , potvrzuji, že jsem smluvní dokumentaci prostudoval a s jejím obsahem plně souhlasím.Na důkaz toho připojuji svůj podpis

[Vaše rodné číslo]

Přečetl/a jsem a souhlasím s podmínkami Smlouvy o úvěru , potvrzuji, že mnou uvedené informace jsou pravdivé. Jsem si vědom/a, že v případě podání chybných údajů jsem trestně odpovědný/á dle platných zákonů ČR. Jsem zodpovědný/á za ztráty, které se mohou vyskytnout v případě poskytnutí chybných údajů.
Potvrzuji souhlas s nakládáním s osobními údaji (bod X Smlouvy o úvěru).
Po zaškrtnutí tohoto políčka můžete navrhnout změny do Smlouvy o úvěru.
Prohlašují, že jsem důkladně zvážil/a svoji finanční situaci a své možnosti budoucího splacení úvěru. Prohlašuji, že jsem nevyhlašoval ani nehodlám vyhlašovat insolvenci v žádném členském státě Evropské unie během dalších 50 dnů.